Warn #11861
On vodka
Reason: i saw that emojii.
Moderator: smilingjack1300
Server: pornucopia